Makaleler

Anasayfa » Makaleler

TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI PLAKALI ARAÇLA KAZA YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK HUKUKİ PROSEDÜR

Yeşil Kart, yabancı plakalı araç sahiplerinin yeşil kart sistemine dahil ülkelerde yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir belgedir. Yeşil kart, üye ülkenin Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına eşdeğer koruma sunar. Ülke sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı her araç bu belgeye sahip olmak zorundadır. Devamı…

MAKEDONYA’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ EDENLERE VATANDAŞLIK HAKKI TANINDI

Kuzey Makedonya Vatandaşlık Yasasında son dönemde yapılmış olan değişiklik ile Makedonya’da doğup daha sonra Türkiye’ye göç etmiş kişiler bakımından Kuzey Makedonya vatandaşlığını kazanabilme ihtimali gündeme gelmiştir. Yapılan son yasal değişiklikten önce Makedonya’da doğmuş ama Türkiye’ye göç etmiş kişilerin Makedonya Devamı…

TAHSİLİ ŞÜPHELİ ALACAKLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

Bu yazımızda “tahsili şüpheli alacakların ne olduğuna ve vergilendirilme sürecinin nasıl olduğu” konularına değinilecektir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ticari kazançların tespiti bakımından iki ilke geçerlidir. Bunlar; Devamı…

TÜRK HUKUKU ÖĞRETİ VE İÇTİHATLARININ YARATTIĞI BİR KAVRAM: “ECRİMİSİL”

Ecrimisil, Türk Hukuku’nda bilinen diğer adıyla “Haksız İşgal Tazminatı” içtihat ve öğretiler ışığında gelişmiş bir kavramdır. Yargıtay’ın yerleşik içtihadı uyarınca  ecrimisil; “Zilyet olmayan malikin, haksız işgal nedeniyle malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminat” olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda kısaca ecrimisil tazminatının şartlarının neler olduğuna, bu tazminatın alacak kalemlerinin neler olduğuna, zamanaşımı ve usul konularına değinilecektir. Devamı…

30.04.2021 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA, 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Vergi Usul Kanunun’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkilerini düzenleyen 257.maddesine 8. bent eklenerek, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan maddede sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemede Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Devamı..

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. Maddesinde uzaktan çalışma hususu tanımlanmış ve teorik olarak burada düzenleme alanı bulmuş olsa da bugüne dek İş Hayatı ve İş Hukuku’nun güncel uygulamalarında pratik anlamda uygulama alanı bulmamıştı. Ancak son bir senedir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile “Uzaktan Çalışma”, gerek işveren gerekse çalışanlar tarafından yoğun şekilde arzu edilen ve iş akışının durmaması adına çözüm yolu noktasında başvurulan alternatif usul haline geldi. Bu kapsamda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle genel usul ve esasları belirleneceği daha önce kararlaştırılan Uzaktan Çalışma konusu ile ilgili, uygulamada karşılaşılan sorunların tamamına yönelik çözümler ve düzenlemeler getirilmemiş ise de 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile bir takım hususlarda düzenleme ve değişiklikler getirilmiştir. Devamı…

VALİLİK VEYA KAYMAKAMLIK TAHLİYE YETKİSİ

  • Taşınmazın Valilik veya Kaymakamlık Tarafından Tahliyesi

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sahibinin izin ve rızası dışında taşınmazı kullanan, zorla işgal eden veya taşınmaz üzerinde değişiklikler yapan kişilere karşı idareden tecavüzün önlenmesine karar verilmesi talep edilebilmektedir. Bu durum en çok kiracıların kira sözleşmesi sona ermiş olmasına rağmen kiralananı boşaltmamaları halinde karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durumda kira sözleşmesinin sona erdiğini gösteren belgeler ile birlikte (anahtar teslim tutanağı gibi) idareye başvurulabilmektedir. Devamı

İŞ KAZASI NEDİR ?

şçinin işverene ait işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında yaralanmasına, ölümüne veya ruhsal açıdan zarara uğramasına neden olan olaylara iş kazası denilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan haller şunlardır:

  • İşçinin işyerinde bulunduğu sırada uğradığı bedensel ve ruhsal zararlar,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay, Devamı

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

Türk Borçlar Kanunu’nda kira bedeli, konut ve çatılı işyerleri açısından hususi olarak değerlendirilmiş, kira artışlarının belirlenmesi ve kira bedeli ayrıca düzenlenme konusu yapılmıştır.

Kira sözleşmesinin tarafları kiraya veren (kiralayan) ve kiracıdır. Kural olarak taraflar, kira bedelinin artışını diledikleri gibi belirleyebilirler. Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamamaktadır. Bu durum kanunun emredici hükmüdür. Tarafların kira bedelinin belirlenmesi hususunda mutabakata varamaması halinde kira bedelinin belirlenmesine ilişkin tespit davası gündeme gelecektir. Biz bu çalışmamızda kira bedelinin tespiti davasının hangi şartlarda ve sürelerde açılması gerektiğini ayrıntılı olarak inceledik. Devamı

İLAMSIZ TAKİP VE TAKİPTE YAPILAN USULSÜZ İŞLEMLER MAKALE

İcra hukuku kapsamında takip türlerinden biri olan ilamsız icra takibi, mahkeme kararı taşıyan bir ilam ya da ilam niteliğinde bir belgeye dayanılmaksızın yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibi, para ve teminattan kaynaklanan alacaklarla ilgili ödeme emirleri olduklarından takip için herhangi bir mahkeme kararı gerekli değildir. İlamsız icra takibi  mahkeme ilamına dayanmadığı için kötü niyetli olarak da bu yola başvurulması muhtemeldir. Devamı

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Türk Borçlar Kanunu’na göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle kişinin malvarlığında isteği dışında meydana gelen eksilmenin giderilmesi; manevi tazminat davası ise kişilik haklarına yapılan saldırı neticesinde kişinin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Devamı

CMR KONVANSİYONU’NUN TÜRK HUKUKU’NDAKİ YERİ, DAVA VE İSTEMLER

Türkiye, 14.12.1993 gün ve 21788 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3939 sayılı Kanun ile CMR ve CMR’ye ek protokole katılmayı kabul etmiştir. CMR’nin metni 4 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış, daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne katılma belgesi tevdi edilmiş ve söz konusu sözleşme Türkiye’de usule uygun bir şekilde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple CMR ve ek protokolü Anayasa’nın 90. maddesinin Devamı

CMR (TAŞIYICININ YURT DIŞI SORUMLULUĞU) SİGORTASI VE UYGULAMA ALANLARI

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden –  CMR Konvansiyonu’ndan-  (Convention On The Contract For The International Carriage Of Goods By Road)  kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır. Başka bir tanımla CMR (Convention Marchandise Routier) belgesi, uluslararası kara yolu taşımacılığında tır-kamyonla yapılan taşımalarda uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen, koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen mal taşıma belgesidir. Devamı

HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI

Türk Hukukunda zamanaşımı kavramı kazandırıcı ve düşürücü zamanaşımı olarak iki farklı anlamda kullanılmıştır. Kazandırıcı zamanaşımı, eşya hukukuna ait bir müessese olup, bir ayni hakkın (özellikle mülkiyet hakkının) belli şartlarla belli süre devam eden zilyetlik sonucu iktisap edilmesini ifade etmektedir. (TMK 712-713,777,780) Devamı

YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI

Milletlerarası ilişkilerin giderek yoğunlaşması, kişilerin, sermayenin, hizmetin dünya üzerinde yayılımı temelinde dünyanın globalleşmesi yargısal faaliyet neticesinde ortaya çıkan kararların diğer (ilgili) devletlerde uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda tanıma ve tenfiz, bir ülkede yapılan yargılama faaliyeti sonucu verilen mahkeme kararının kesin hüküm ve kesin delil olarak başka bir ülkece kabul edilmesi ve aynı zamanda kararın icrai işlemlerinin yapılabilmesini ifade eder Devamı

KORONAVİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İlk kez 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrinde görülen ve “2019-nCoV” olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüs adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Şubat’ta Koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adı verilmiştir.  Devamı

KORONAVİRUS PANDEMİSİ SEBEBİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ 

Koronavirüs (COVID – 19) salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde “tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık” yani “pandemi” ilan edilmiştir. Bu hususta hukuki ve idari önlemler almıştır ve alınmaya devam etmektedir. Bu yazımızda pandemi sebebiyle 7226 sayılı kanuna getirilen ek geçici maddelerinin çekte ibraz sürelerine etkisi üzerine değerlendirmelerimiz yer almaktadır.  Devamı

YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ PROSEDÜRÜ 

Bu çalışmamızda yabancılar hakkında İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Valiliklerce tesis edilen idari işlemlerden tahdit kodları, sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet prosedürlerinin iptalini isteme ve bu durumlarda idareye yapılması gereken başvuruları inceledik.  Devamı

COVID-19 SÜRECİNDE KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17 Nisan 2020 tarihinde 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. İşbu Torba Kanun uyarınca, aşağıda açıklayacağımız üzere kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiştir.  Devamı

COVID-19 KİRA SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Son günlerde dünyanın gündeminde yer alan Coronavirüs pandemisi toplum yaşamına ve
buna bağlı olarak toplumun hukuki haklarına tesir etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu virüsü,
dünyada eş zamanlı olarak, çok yaygın bir biçimde, çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı
hastalık denilen “pandemi” (yani geniş kitlelere yayılmış olan salgın hastalık)  Devamı

COVID-19 ULUSLARARASI SATIM SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Coronavirüs, çok kısa bir sürede tüm dünya genelinde hızla yayılarak olumsuz kümülatif etkilere neden olmuş, toplumsal yaşam dengesini doğrudan etkilemiş, ekonomik ve sosyal anlamda yıkımlara yol açmıştır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (WHO),12.03.2020 tarihli kararında, Coronavirüs salgınını “Pandemi” (Küresel Salgın)  Devamı

PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE VE KADININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Yeni Coronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanındı. 1 Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi ve daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlerden dünyanın diğer ülkelerine yayıldı. Bu sebeple Coronavirus, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından “pandemi” yani “küresel  Devamı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: