Makaleler

Anasayfa » Makaleler

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Türk Borçlar Kanunu’na göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle kişinin malvarlığında isteği dışında meydana gelen eksilmenin giderilmesi; manevi tazminat davası ise kişilik haklarına yapılan saldırı neticesinde kişinin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Devamı

CMR KONVANSİYONU’NUN TÜRK HUKUKU’NDAKİ YERİ, DAVA VE İSTEMLER

Türkiye, 14.12.1993 gün ve 21788 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3939 sayılı Kanun ile CMR ve CMR’ye ek protokole katılmayı kabul etmiştir. CMR’nin metni 4 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış, daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne katılma belgesi tevdi edilmiş ve söz konusu sözleşme Türkiye’de usule uygun bir şekilde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple CMR ve ek protokolü Anayasa’nın 90. maddesinin Devamı

CMR (TAŞIYICININ YURT DIŞI SORUMLULUĞU) SİGORTASI VE UYGULAMA ALANLARI

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden –  CMR Konvansiyonu’ndan-  (Convention On The Contract For The International Carriage Of Goods By Road)  kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır. Başka bir tanımla CMR (Convention Marchandise Routier) belgesi, uluslararası kara yolu taşımacılığında tır-kamyonla yapılan taşımalarda uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen, koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen mal taşıma belgesidir. Devamı

HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI

Türk Hukukunda zamanaşımı kavramı kazandırıcı ve düşürücü zamanaşımı olarak iki farklı anlamda kullanılmıştır. Kazandırıcı zamanaşımı, eşya hukukuna ait bir müessese olup, bir ayni hakkın (özellikle mülkiyet hakkının) belli şartlarla belli süre devam eden zilyetlik sonucu iktisap edilmesini ifade etmektedir. (TMK 712-713,777,780) Devamı

YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI

Milletlerarası ilişkilerin giderek yoğunlaşması, kişilerin, sermayenin, hizmetin dünya üzerinde yayılımı temelinde dünyanın globalleşmesi yargısal faaliyet neticesinde ortaya çıkan kararların diğer (ilgili) devletlerde uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda tanıma ve tenfiz, bir ülkede yapılan yargılama faaliyeti sonucu verilen mahkeme kararının kesin hüküm ve kesin delil olarak başka bir ülkece kabul edilmesi ve aynı zamanda kararın icrai işlemlerinin yapılabilmesini ifade eder Devamı

KORONAVİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İlk kez 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrinde görülen ve “2019-nCoV” olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüs adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Şubat’ta Koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adı verilmiştir.  Devamı

KORONAVİRUS PANDEMİSİ SEBEBİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ 

Koronavirüs (COVID – 19) salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde “tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık” yani “pandemi” ilan edilmiştir. Bu hususta hukuki ve idari önlemler almıştır ve alınmaya devam etmektedir. Bu yazımızda pandemi sebebiyle 7226 sayılı kanuna getirilen ek geçici maddelerinin çekte ibraz sürelerine etkisi üzerine değerlendirmelerimiz yer almaktadır.  Devamı

YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ PROSEDÜRÜ 

Bu çalışmamızda yabancılar hakkında İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Valiliklerce tesis edilen idari işlemlerden tahdit kodları, sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet prosedürlerinin iptalini isteme ve bu durumlarda idareye yapılması gereken başvuruları inceledik.  Devamı

COVID-19 SÜRECİNDE KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17 Nisan 2020 tarihinde 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. İşbu Torba Kanun uyarınca, aşağıda açıklayacağımız üzere kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiştir.  Devamı

COVID-19 KİRA SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Son günlerde dünyanın gündeminde yer alan Coronavirüs pandemisi toplum yaşamına ve
buna bağlı olarak toplumun hukuki haklarına tesir etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu virüsü,
dünyada eş zamanlı olarak, çok yaygın bir biçimde, çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı
hastalık denilen “pandemi” (yani geniş kitlelere yayılmış olan salgın hastalık)  Devamı

COVID-19 ULUSLARARASI SATIM SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Coronavirüs, çok kısa bir sürede tüm dünya genelinde hızla yayılarak olumsuz kümülatif etkilere neden olmuş, toplumsal yaşam dengesini doğrudan etkilemiş, ekonomik ve sosyal anlamda yıkımlara yol açmıştır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (WHO),12.03.2020 tarihli kararında, Coronavirüs salgınını “Pandemi” (Küresel Salgın)  Devamı

PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE VE KADININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Yeni Coronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanındı. 1 Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi ve daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlerden dünyanın diğer ülkelerine yayıldı. Bu sebeple Coronavirus, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından “pandemi” yani “küresel  Devamı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: