Hizmetlerimiz

Anasayfa » Hizmetlerimiz
Sözleşmeler Hukuku (Distribütörlük, Hisse Devri, Franchising, Leasing ve Lisans Sözleşmeleri)
Kaya & Partner, gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi hususlarında hizmet vermektedir. Franchising sözleşmeleri, gayrimenkul alım, mal-hizmet alım satım sözleşmeleri, satım ve devir sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, acente ve bayilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, şirket birleşme ve devralmaları, marka devir sözleşmeleri, know how sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, tedarik ve fason sözleşmeleri, alacak borç yapılandırma sözleşmeleri, kredi ve finansman sözleşmeleri, şirket sermaye sözleşmesi gibi pek çok tipte sözleşmenin hazırlanması, değiştirilmesi, imzalanması, uygulanması, süresi sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi gibi sözleşme hukukuna dair her konuda müvekkillerine hizmet vermektedir.
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Danışmanlığımız kuruluş ve yönetim dahil olmak üzere şirketler hukukunun tüm alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatlar ve uygulamaları konularda tavsiyede bulunmaktadır.
Gayrimenkul, İnşaat Hukuku ve Koparafitler
Kaya & Partner, Gayrimenkul Hukuku alanında mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara her türlü işlemin idari mercilerde yürütülerek tamamlanması yönünde uzman kadrosu ile ecrimisil davaları, kira ve Tahliye davaları, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, kamulaştırma ve istimlak davaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması, önalım (şüfa) davaları, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık, el atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları, istihkak davaları, kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, tapu iptal ve tescil davaları, Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması, tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar, her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, kira bedelinin tespiti davaları, kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, tapu müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi, alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, tapu işlemleri, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
İdare ve Vergi Hukuku

Kaya & Partner, idareye karşı bireylerin haklarının korunması amacıyla idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü, dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir.

Uluslararası Hasar

Kaya & Partner, Türkiye ve uluslararası arenada sigorta, tazminat, hasar, rücu, uçak, gemi ve araç kazaları ile otel kazaları hususlarında danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir. Deneyimli ve uzman kadrosu ile Kaya Partner, Türk, yabancı şahıs ve sigorta şirketleri ile uluslararası alanda çalışan şirketlerin, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki sigorta şirketleri ile olan sorunlarında köprü görevi görüp iletişimi kolaylaştırmak ve söz konusu ülkenin sigorta şirketinden zararları müvekkillerimiz adına en kısa zamanda tahsil etmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Kaya & Partner, deneyimli ve uzman kadrosu ile işçinin ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borç yükümlülüklerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, işçinin ücret alacağı, fazla çalışma alacağı, fazla sürelerle çalışma alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, genel tatil alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, iş ilişkisinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat,mobbing ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer tüm haklar ve uyuşmazlıklar, resmi tatil ve bayram tatili alacağı, hafta tatili alacağı, ihbar tazminatı alacağı, kıdem tazminatı alacağı, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava ve uyuşmazlıklar, iş sözleşmesinin haksız feshi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshiyle ilgili uyuşmazlıklar, işe iade talebi, işçinin sosyal ve sendikal haklarına ilişkin uyuşmazlıkları, destekten yoksun kalma tazminatı, grev ve lokavt ile ilgili uyuşmazlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu nun taraf olduğu uyuşmazlıklar ile ilgili işçi ve işveren müvekkillerinin binlerce dosyasında başarıya imza atarak verdiği hukuki destek ile iş davalarında hızlı, etkin sonuçlar elde etmektedir.
Haksız Fiil , Cismani Zarar ve Tazminat Hukuku

Kaya & Partner deneyimli ve uzman kadrosu ile haksız fiilden, sözleşmeden ve borca aykırılıktan kaynaklanan davalarda, maddi ve manevi zararların tazminine dair başvurularda, Bedensel (cismani) zarar ise geçici veya kalıcı iş gücü kaybı, tedavi masrafları, ölüm durumunda defin ve varsa ölüm öncesi tedavi masrafları, ölen kişinin maddi desteğini almakta olan kişilerin isteyebileceği destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin yakınlarının yaşadığı ölüm acısı sebepli manevi tazminatlara dair hukuki danışmanlık ve dava takip hususlarında hizmet vermektedir.

Trafik, Uçak ve Gemi Kazaları

Kaya &Partner, yurtiçi ve yurtdışında trafik- iş ve uçak kazalarından doğan tazminat davaları ile sigorta ve rücu taleplerine dair dava sürecini yöneterek sonuçlandırmaktadır.

Sigorta Hukuku, Motorlu Taşıtlar ve Yeşil Kart
Kaya & Partner, deneyimli ve uzman kadrosu ile emekli fonu, sağlık sigortası, yabancı plakalı araçların Türkiye de yaptığı kazalar sonucunda oluşan maddi ve manevi zararlar için Motorlu Taşıtlar Bürosu na yapılacak başvurular ve sigorta hukukuna dair danışmanlık vermekte ve dava takibi yapmaktadır.
Petrol ve Enerji Hukuku

Kaya & Partner, Petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman, enerji santralleri konularında enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri, EPDK lisans sözleşmeleri, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi, hisse devirleri, imtiyaz sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, kâr payı sözleşmelerine dair her türlü süreç takibi, idari başvuru, itirazlar ve iptal davalarına ilişkin konularda hizmet vermektedir.

Uluslararası Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kaya & Partner, Yabancı menşeili şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hazırlamak, sözleşmeden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli önlemleri almak, yurtdışında yapılacak yatırımlarda yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki danışmanlık vermek, şirket kurma, birleşme ve devralma prosedürünün idaresini gerçekleştirmek, yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk hukuku, gerekse uluslararası sözleşmeler çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek, franchising, distribütörlük ve sole agency sözleşmeleri hazırlamak, şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirmek uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki ve mali görüş vermek, ihracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek, yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir
Fikri Mülkiyet Haklar, Kişisel Verileri Koruma KVKK

Kaya & Partner, deneyimli ve uzman kadrosu ile müvekkillerine marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka – patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz. İşbirliği içinde olduğumuz marka patent ofisleri ile birlikte tekniğin bilinen durumunun araştırılması, tarifname ve istemlerin hazırlanması, patent tescil başvurularına dair prosedürlerin yürütülmesi, yurt dışı patent başvurularının yapılması, genel olarak patent ve faydalı model mevzuatına uygunluk çalışma ve araştırmaları dahil patent ve faydalı modeller ile ilgili geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Kaya & Partner, kişisel verilerin işlenmesi, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işleme dair özel ve gerçek kişilere KVKK’ya dair uyum sürecini yönetmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aile Hukuku, Boşanma, Velayet, Nafaka, Mal Rejimi
Kaya & Partner, boşanma sürecini başlatmak, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka hukuku, velayet hukuku, mal rejiminin tasfiyesi, 6284 sayılı kanun, aile içi şiddete dair tedbir talepleri ve benzeri pek çok konuda müvekkillerine hizmet vermektedir.
Miras Hukuku, Vasiyetnamaler

Kaya & Partner deneyimli ve uzman kadrosu ile resmi ve el yazılı vasiyetnamelerin hazırlanması, vasiyetnamenin iptali, mirasın reddi, mirasçılıktan çıkarma, tenkis ve muvazaalara dair de dava süreçlerini en kısa sürede tamamlamak üzere müvekkillerine danışmanlık ve süreç takibi hizmetleri vermektedir.

İcra ve Uluslararası Alacakların Tahsili / İnkasso ve Avrupa Ödeme Emri

Kaya & Partner, Ofisimiz icra ve tahsilat konusunda uzman avukat ve icra memurları ile şahıs ve şirketlerin gerek mahkeme ilamı gerekse çek, senet, cari hesap ve/ veya faturalardan kaynaklanan her türlü alacaklarını sulh ve cebri icra yolu ile tahsil etmektedir.

Ayrıca müvekkillerin yurt dışındaki alacakları için uluslararası icra takibi ve uluslararası alacak tahsili ve inkasso prosedürleri yürütmekte, Avrupa Ödeme Emre düzenlemektedir.

Ceza Hukuku ve Ekonomik Suçlar

Kaya & Partner, uzman kadrosu ve yıllara dayanan tecrübesiyle, başta ağır ceza mahkemesi olmak üzere, sulh ceza hâkimlikleri ve asliye ceza mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Ceza avukatlarımız bilhassa ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Vatandaşlık, Mülteciler, Göçmenlik ve Sınırdışı Edinmeler
Kaya & Partner, deneyimli ve uzman kadrosu ile yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması, uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi, gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının takibi, Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin takibi, Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti gibi pek çok konuda Göç İdareleri ve İl Nüfus Müdürlükleri nezdinde destek vermektedir.
Spor Hukuku, Tahkim ve Arabuluculuk

Kaya & Partner, spor kulüplerinin şirketleşmesi sürecinin yürütülmesi ve ilgili danışmanlık hizmetinin sunulması, bu kapsamda birleşme, bölünme ve diğer ilgili hukuki işlemlerin takibi, profesyonel olarak tüm spor alanlarında faaliyet gösteren sporcu, teknik direktör, menajer, sporcu temsilcileri ve spor kulüpleri arasında akdedilen sözleşmeler ile beraber sportif faaliyetler ve kulüplerle ilgili her türlü yayın, sponsorluk, reklam, gizlilik vb. konulara ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kaya & Partner sporcuların kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için hem yurt içinde hem de transfer olmuş sporcular için yurtdışında uluslararası alacakların tahsili prosedürünü işletmekte olup gerekli durumlarda Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kapsamında görülen davalarda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sürecine intikal etmiş uyuşmazlıklarda da müvekkillerini temsil etmektedir.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfiz

Kaya & Partner, yabancı ülke mahkemelerince verilmiş kararların tanınması ve tenfizi, uluslararası boşanma, miras ve velayet davaları, uluslararası ticaret ve şirketler hukuku davaları, kanunlar ihtilafı alanlarında hukuk danışmanlığı ve temsil hizmeti hususlarında yirmiden fazla ülkeden müvekkile hukuki hizmet vermektedir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Mevzuatı

Kaya & Partner, tecrübeli ve uzman kadrosu ile gümrük mevzuatına ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklar, eşyanın gümrük kıymeti konusunda yaşanan uyuşmazlıklar, eşyanın menşe beyanına ilişkin uyuşmazlıklar, eşyanın kapsamına girdiği gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesine dair uyuşmazlıklar, eşyaya uygulanacak katma değer vergisi matrahına girecek unsurlara ilişkin uyuşmazlıklar, istisna ve muafiyet koşullarının ihlal edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, şartlı muafiyet rejimlerinden yararlanan eşya için uygulanan hükümlere aykırı hareket edilmesi de gümrükte yaşanan uyuşmazlıklardandır, özet beyan eksiklik veya fazlalıklarına ilişkin yaşanan ihtilaflar, gümrük mevzuatında öngörülen usul hükümlerine uyulmaması nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar, eşyanın durumu hakkındaki beyanlara ilişkin uyuşmazlıklar, damping, anti damping, kota uygulamasına veya gümrük gözetimine tabi eşya ithalinde ortaya çıkan uyuşmazlıklara dair konularda müvekkillerine danışmanlık ve hizmet vermektedir.

Taşıma Hukuku ve CMR Mevzuatı
Kaya & Partner, tecrübeli ve uzman kadrosu ile CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü, FCR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü, taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü, taşımacılık yapılırken, malların taşınması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü, uluslararası taşımacılık ve lojistik ile ilgili hukuki sorunların çözümü, taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması, hava, deniz, kara araçları ile yük ve insan taşımasına ilişkin çıkan uyuşmazlıklar konularında müvekkillerine danışmanlık ve dava sürecinin tamamında hukuki hizmet vermektedir.

Bu alanların dışında;

Hava hukuku, Elektronik Ticaret Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuralar, Yabacıların İkamet ve Çalışma İzinleri ile Vatandaşlık işlemleri, İcra ve İflas, Konkordato ve İflas erteleme, Banka ve Finans Hukuku, Kat mülkiyeti Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Adalet Divanı ile TFF ve  CAS  nezdindeki davalar da hizmet vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: