Blog

Anasayfa » Blog

25 EKİM 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME

Bir çocuğun mutat meskeninin bulunduğu Devletten haksız bir şekilde uzaklaştırılması veya bu Devletin dışında alıkonulması çocuk üzerinde zararlı bir etki yaratır. Bir çocuğun mutat ikametgahı, haksız olarak uzaklaştırılmadan veya alıkonulmadan önce o çocuğun hayatının odak noktasıdır. Bu nedenle, çocuğun en güçlü ailevi ve sosyal bağlara sahip olduğu ortamdan aniden uzaklaştırılmasının ciddi sonuçları vardır. Sınırlar arasında hareket halinde olan ailelerin sayısındaki artış, ne yazık ki uluslararası çocuk kaçırma olaylarının sayısında da artışa yol açmıştır. Bu çocukların yerlerinin tespit edilmesi, kurtarılması ve geri getirilmesi karmaşık ve zor olabilmektedir. Devamı

MİRASIN REDDİ (REDD-İ MİRAS)

Mirasın reddi mirasçıya, mirasçılık sıfatını kabul etmeme olanağı sağlayan bir hukuki müessesedir. Yani mirasçıların tereke üzerindeki aktif ve pasiflerin (borç) tamamının tasarrufundan vazgeçmeleridir. Ret, iki durumdan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi mirasçının iradesinden kaynaklanan gerçek ret, ikincisi ise kanunen getirilen karineden kaynaklı olan örtülü yani hükmi reddir. Devamı

HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR

ural olarak borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları borç için haczedilebilir. Ancak borçlunun ve ailesinin yaşaması ve ekonomik varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan borçluya ait bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği kabul edilmiştir. Bu doğrultuda borçlu ve geçimini sağlamakla yükümlü olduğu ailesinin geçimi için gerekli mallar haczedilemez mallar olarak belirlenmiştir. Bir malın veya hakkın haczedilip haczedilemeyeceği,  haczi yapan icra müdürü tarafından değerlendirilir. Devamı

MAL REJİMİ NEDİR

Eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülüklerin, evlilik birliğinin sona ermesinden sonraki süreçte tasfiye edilmesine ilişkin kural çeşitlerine mal rejimi denmektedir.  Mal rejimi, evlilik birliğini oluşturan taraflara ait malların yönetimini, mallar üzerindeki hakları ve borçlardan sorumluluğu düzenler. Eşler arasındaki mali ilişkilerin evlilik birliği süresince veya bu birliğin sonlanması halinde hukuken nasıl olacağı mal rejimi kurallarına göre belirlenir. Devamı

MASKE VE TIBBİ MALZEME İHRACATI

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/ Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ’ nun ön iznine bağlanmıştır. Devamı

DERNEK VE VAKIFLAR TİCARET YAPABİLİR Mİ?

Dernek ve vakıflar aslında vergi mükellefi değillerdir. Bu kuruluşlar gelir vergisinin de kurumlar vergisinin de mükellefi olmazlar. Ancak iktisadi işletmenin oluşmasıyla kurumlar vergisi mükellefi olacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesi dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında saymıştır. İktisadi işletmelerin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir. Devamı

HAVA YOLUYLA ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN BELİRLİ KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME

Montreal Sözleşmesi, Varşova Sözleşmesi’nin günümüz koşullarıyla uyumlaştırılması amacıyla 10-28 Mayıs 1999 tarihleri arasında Montreal’de yapılan Uluslararası Hava Hukuku Konferansına katılan devletler tarafından imzaya açılmıştır. Sözleşmeyi ülkemiz de imzalamış ve buna ilişkin onay süreci başlatılmış olup, 02.04.2009 tarihli ve 5866 sayılı ‘Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır Devamı

HAMULE SENEDİ NEDİR?

Hamule SenediTren ile taşımacılıkta kullanılan taşıma belgesi olup “malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin uluslararası anlaşma” (Convention Internationale Concernantle Transports Des Marchandises Par Chemins De Fer) – kısa adı CIM – anlaşmasına tabi olarak düzenlenir.

Hamule senedi tren yolu ile taşınan her türlü malın bu yol ile taşınması ile alakalı olarak düzenlenen uluslararası bir antlaşma olarak bilinmektedir. CIM olarak bilinen sözleşmelerde yer alan hamule senedi, taşınacak veya taşınan malların mülkiyetini temsil etmemektedir. Bundan dolayı ciro edilmesi söz konusu olamaz. Devamı

 

* TAZYİK HAPSİ NEDİR, DİĞER HAPİS CEZALARINDAN FARKLARI NELERDİR?

Tazyik hapsi, bir kimsenin para borcundan dolayı değil bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan hukuki kurumdur. Borçlunun ödeme şartını (taahhüdü) ihlal etmesi, nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu yerine getirmemesi, çocuk teslimi kararlarına aykırı davranılması ya da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği verilen tedbir kararının gereklerine Devamı

* KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KVKK

KVKK adı verilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu“, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek için 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devamı

* AKARYAKIT PETROL (MAZOT, BENZİN) KAÇAKÇILIĞI SUÇU NEDİR?

Akaryakıt Petrol (mazot, benzin) Kaçakçılığı Suçu, belirli bir seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtın (benzin, motorin, biodizel vb.) gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulması veya yurtiçinde ticari amaçla kaçak akaryakıt üretilmesi, satılması, nakledilmesi, bulundurulması, depolanması veya satın alınması vb. gibi fiillerin işlenmesi ile oluşur (5607 s.k md.3/11). Akaryakıt Kaçakçılığı Suçuna “Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Suçu” da denilmektedir. Devamı

* Kusursuz Sorumluluk Nedir?

Kusuru bulunmadığı halde doğan zarardan sorumlu tutulmaya kusursuz sorumluluk adı verilmektedir. Kusursuz sorumlulukta kusur koşulu aranmadan haksız fiil nedeniyle doğan zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat talep etmek mümkündür. Kusursuz sorumluluk illiyede dayalı sorumluluk olduğundan illiyet bağının bulunmaması hâlinde sorumluluk doğmayacaktır. Zarar görenin ağır kusuru illiyet bağını keseceğinden kusursuz sorumluluk nedeniyle tazminat isteme hakkı ortadan kalkacaktır.  Devamı

* Kira Borcunu Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kira Hukuku’nda mal sahipleri tarafından en çok karşılaşılan sorunlardan birisi kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi ve kira bedelinin tahsilidir. Türk Borçlar Kanunu ve ilgili bazı kanunlar kapsamında kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi için hukuki imkânlar mevcuttur. Kira sözleşmesinin yazılı yapılması zorunlu değildir ancak dava aşamasında yazılı kira sözleşmesi ispat açısından önemlidir. Devamı

* Gayrımenkul Hukuku Ve Gayrımenkul Edinimi İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

2018 yılında yapılan son düzenlemeler ile en az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul (ev ve iş yeri gibi taşınmaz) satın alan yabancılara ve bunların eş ile 18 yaşından küçük çocuklarına Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanma imkânı tanınmıştır. Gereken belgelerin toplanması neticesinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılacaktır.  Öncelikle Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde taşınmaz satın alması gerekmektedir. Aşağıda yapılması gereken işlemleri aşamalar halinde sıralanmıştır.  Devamı

* Uluslararası Hasar, Sigorta İle Maddi Ve Manevi Tazminat

Kaya & Partner, Türkiye ve uluslararası arenada sigorta, tazminat, hasar, rücu; uçak, gemi ve araç kazaları ile otel kazaları hususlarında danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir. Amacımız Türk, yabancı şahıs ve sigorta şirketleri ile uluslararası alanda çalışan şirketlerin, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki sigorta şirketleri ile olan sorunlarında köprü görevi görüp iletişimi kolaylaştırmak ve söz konusu ülkenin sigorta şirketinden  Devamı

* Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere bir uyuşmazlığın taraflarının katıldığı tarafsız ve uzman bir üçüncü kişi (arabulucu) yardımı ile ortadan kaldırılmasını sağlayan mahkeme dışı, alternatif bir çözüm yoludur  Devamı

* Boşanma Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan iki çeşit boşanma prosedürü vardır. Bu prosedürlerden ilki “Anlaşmalı Boşanma” prosedürüdür. Evlilik birliği çatısı altında sayılabilecek tüm konulara dair anlaşmaların yazılı bir protokolle sağlanarak hâkim karşısında ikrar edilmesiyle gerçekleşir. Diğer prosedür ise tarafların ortak bir zeminde anlaşamaması durumunda gündeme gelen “Çekişmeli Boşanma”dırDevamı

* Nafaka Nedir? Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka, aile bireyleri ya da bir zamanlar aynı ailenin birer ferdi olan kişilerin birbirlerine yaptığı asgari geçim yardımıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre iki çeşit nafaka vardır. Bunlardan ilki “bakım” nafakasıdır ve burada amaç, aile kurumunun müşterek menfaatini korumaktır. Tarafların birbirlerine ve müşterek çocuğa destek olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda bakım nafakası, “İştirak” ve “Yoksulluk” olarak ikiye ayrılır.  Devamı

* Kiracının Depozito Borcunun Sınırı Ve Kapsamı

Borçlar Kanunu’na göre konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeye göre kira ilişkisi kurulmaktadır. Kiraya veren (ev ya da işyeri sahibi) kira sözleşmesine istinaden kiracıdan bir güvence talep etmektedir.  Uygulamada bu güvenceye depozito denilmektedir. Kiraya verenin zararların teminatı olan depozito, kira sözleşmesinin başında kiracı tarafından kiraya verene teslim edilir.  Devamı

* Kiracının Kira Ve Aidat Borcununu Ödememesi

Kiralarda kira borcunu ödemeyen kiracı aleyhine muacceliyet şartı ve cezai şart kalktı

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen yeni düzenleme ile kiracı kira aylığını ödemediği takdirde, kira bitim tarihine kadar olan sonraki aylara ilişkin kira aylarının muaccel hale geleceğine ilişkin anlaşma ile kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine ilişkin anlaşma ve şartlar ve şartlar geçersiz sayılmıştır. Uygulamada özellikle bir çok maktu kira sözleşmelerinde bulunan muacceliyet şartı artık sözleşmede var olsa bile kira alacağına ilişkin dava ve icra takibine konu olamayacaktır.  Devam

* Kiracının Evden Erken Çıkması Halinde Kira Borcundan Sorumluluğu

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen yeni düzenleme ile kiracılar oturdukları konutu sözleşme bitmeden boşaltabileceklerdir.   Devamı

 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: