TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Anasayfa » TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                : 5894

Kabul Tarihi                         : 5/5/2009

Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 16/5/2009 Sayı: 27230

Yayımlandığı Düstur        : Tertip: 5 Cilt: 48

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

 1. FIFA : Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğini,
 2. UEFA : Avrupa Futbol Federasyonları Birliğini,
 3. TFF : Türkiye Futbol Federasyonunu,

ç) Genel Kurul : Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunu,

 1. Başkan : Türkiye Futbol Federasyonu Başkanını,
 2. Yönetim Kurulu : Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
 3. İcra Kurulu : İki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda toplanarak karar alan kurulu,
 4. Denetleme Kurulu : Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulunu,

ğ) Disiplin Kurulları : Kulüpler ve kişiler tarafından işlenen her türlü disiplin ihlalini veya sportmenlik dışı davranışı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde inceleyerek karara bağlayan kurulları,

 1. Genel Sekreter : Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterini,

ı) Genel Sekreterlik : Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğini,

 1. TFF Statüsü : Bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlara dair Genel Kurul tarafından yapılan futbola ilişkin düzenlemeyi,
 2. Talimat : Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve söz konusu Statünün çizdiği çerçevede Yönetim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeyi,
 3. Yan ve Geçici Kurullar : Türkiye Futbol Federasyonu merkez teşkilatı içerisinde yer almayan, bu Kanunda belirtilen konularda faaliyetlerin yerine getirilmesi için oluşturulan tali kurulları,
 4. Kulüp Lisans Kurulu : Türkiye Futbol Federasyonu kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmeyeceğine karar veren kurulu,

ifade eder.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri MADDE 3 – (1) TFF’nin görevleri şunlardır:

 1. Türkiye’deki her türlü futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve
 2. Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak.
 3. FIFA ve UEFA’nın yetkili organları tarafından konulan kuralların gereği gibi uygulanmasını sağlamak, ulusal talimatlar hazırlamak ve Türkiye’yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil

ç) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri için plan, program, benzeri her türlü düzenlemeyi ve anlaşmayı yapmak ve başarılı sonuçlar sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

 1. Her düzeyde müsabakalar düzenlemek ve milli takımlar ile kulüp takımlarının uluslararası müsabakalara katılması ve mücadele edebilmesi için gerekli tedbirleri
 2. Fair Play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetmek.
 3. Üyelerinin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik direktör ve antrenörlerin, sağlık personelleri, futbolcu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin FIFA, UEFA ve TFF tarafından konulan Statü, talimat ve düzenlemeleri ile bunların yetkili kurulları tarafından verilen kararlara uymalarını sağlamak.
 4. Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele

ğ) Futbolu geliştirmek amacıyla; amatör futbol spor kulüp ve federasyonları ile bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

(2) TFF’nin teşkilat, görev ve yetkileri, teşkilatın çalışma usul ve esasları, oluşturulacak diğer kurul ve birimler, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilat birimlerinin görevleri ile bu Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar; TFF’nin üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak, Genel Kurulun yapacağı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek TFF Statüsü ile Yönetim Kurulunun yapacağı ve aksi kararlaştırılmadığı sürece TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek talimatlarla belirlenir.

 

Teşkilat

MADDE 4 – (1) TFF’nin teşkilatı, TFF Statüsünde belirlenir.

 • TFF, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir. TFF’nin merkezi Ankara’dadır.
 • Türkiye’deki her türlü futbol teşkilatı TFF’ye bağlıdır ve bunların hak ve görevleri TFF Statüsü ve diğer talimatlarda tanımlanır.
 • TFF, FIFA ve UEFA üyesidir.

 

 • TFF merkez teşkilatı en az aşağıdakilerden oluşur:
 1. Genel
 2. Başkan.
 3. Yönetim Kurulu. ç) İcra
 4. Hukuk kurulları.
 5. Denetleme
 6. Genel
 • TFF’nin, danışma ve idari birimleri aşağıdakilerden oluşur:
 1. Genel
 2. Yan ve geçici
 • TFF kurul veya organları TFF Statüsü uyarınca atanarak veya seçilerek göreve gelir.
 • Seçimler, özgür ve bağımsız demokratik yollarla gerçekleştirilir.

 

İlk derece hukuk kurulları

MADDE 5 – (1) TFF’nin ilk derece hukuk kurulları özellikle aşağıdaki kurullardan oluşur:

 1. Uyuşmazlık Çözüm
 2. Disiplin kurulları.
 3. Kulüp Lisans Kurulu. ç) Etik

(2)   (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 18/1/2018 tarihli ve E.: 2017/136 K.: 2018/7 sayılı Kararı ile)1

 • TFF talimatları ilgili talimatın yayımından, ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir. İlk derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tarafından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz.
 • İlk derece hukuk kurullarının görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip olmaları gereken nitelikler ile her bir kurulun usul kuralları TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda düzenlenir.
 • İlk derece hukuk kurullarının üyeleri TFF Statüsünde öngörülen şekilde
 • İlk derece hukuk kurullarının hiçbir üyesi, TFF’nin başka kurul ve organlarında görev alamayacağı gibi TFF üyesi herhangi bir kulüp ya da diğer bir özel hukuk tüzel kişisi bünyesinde de görev Bu üyeler tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görevlerini icra etmek zorundadırlar.

 

Tahkim Kurulu

MADDE 6 – (1) Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir.

 • Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi TFF talimatlarının yayımından veya itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren yedi gündür.
 • Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler TFF Statüsünde Tahkim Kurulunun işleyişi ve usul kuralları TFF tarafından çıkarılacak talimatta yer alır.
 • Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar (…).2
 • Tahkim Kurulu üyeleri de bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine

 

Denetleme Kurulu

MADDE 7 – (1) TFF’nin hesapları ve mali durumu, Genel Kurul tarafından seçilmiş Denetleme Kurulunca denetlenir. Denetleme Kurulu raporu, Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilir ve ayrıca Genel Kurula sunulur.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun gelirleri MADDE 8 – (1) TFF’nin gelirleri şunlardır:

 1. Futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının %15’i.
 2. Başvuru harçları ve para cezaları.
 3. Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve yayın organları ile yapacakları her türlü sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u.

ç) TFF tarafından akdedilen sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen gelirler.

 1. Resmi ve özel milli müsabakalardan elde edilen gelirlerin kesintilerden sonra kalan net meblağı ile bu müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlarından elde edilecek
 2. Tescil, vize, aktarma, aidat ve TFF’ye bağlı futbolcular ve kulüplerden elde edilen benzeri
 3. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması gibi hususlardan elde edilen
 4. TFF tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek ğ) Faiz gelirleri.
 5. Bağış ve yardımlar. ı) Diğer

 

2 Bu fıkrada yer alan “… ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümü Anayasa Mahkemesi’nin 6/1/2011 tarihli ve E.: 2010/61 K.: 2011/7 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.1 02.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun giderleri

MADDE 9 – (1) TFF yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar ve bu Kanunda kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için TFF Statüsü çerçevesinde gerekli bütün masraf ve harcamaları yapar.

 

Dış denetim

MADDE 10 – (1) TFF’nin mali durumu ve kâr zarar hesapları yıllık dönemler halinde spor sektöründe uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir.

 • Denetim raporları Genel Kurulda tetkik edildikten sonra kamuoyuna
 • Denetim raporunun bir kopyası, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, TFF Statüsünün ilgili hükümleri çerçevesinde delegelere ulaştırılır.
 • Aynı denetim şirketi aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi

 

Vergi muafiyeti ve alacaklarının önceliği

MADDE 11 – (1) Türkiye’de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde gerçekleştirilen müsabakalar ile bu Kanun kapsamında organize edilen müsabakalardan elde edilecek gelirler ve TFF’nin diğer tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 • Bu muafiyet, TFF’ye ait iktisadi işletmeleri, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak kesintileri
 • TFF tarafından bu Kanunun 15 inci maddesi gereğince verilen para cezaları kulüplerin TFF’den olan alacaklarından öncelikle mahsup

 

Kulüp lisans sistemi

MADDE 12 – (1) Ulusal müsabakalarda yer alan kulüplerin yerine getirmeleri gereken kriterler, FIFA ve UEFA kulüp lisans sistemi talimatları doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Yayınların ve protokol tribünlerinin düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Yönetim Kurulu yetkilidir.

 • Anılan yetki özellikle TFF’nin yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organlar tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını
 • Milli müsabakalar şifreli olarak yayınlanamaz.

(4) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 6/1/2011 tarihli ve E.: 2010/19 K.: 2011/6 sayılı Kararı ile.)

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dâhilinde gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerince yapılır. Milli müsabakalarda ise protokol tribünü TFF tarafından düzenlenir.

 

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 14 – (1) TFF’nin kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran TFF’ye aittir. Bu hakların varlığı Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde TFF tarafından tescil ettirilmelerine engel değildir.

(2) TFF’nin sponsoru olmadığı halde, yaptıkları duyuru, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerle üçüncü kişilerin nezdinde TFF’nin sponsoru izlenimini yaratan kişilerin eylemleri hakkında 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Cezalar

MADDE 15 – (1) Futbol müsabaka ve faaliyetlerinde kulüplere ve kişilere disiplin ihlalleri ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak TFF Statüsü ve Statünün çizdiği çerçevede Yönetim Kurulunun yapacağı talimatlarla belirlenir.

 

Genel Kurul kararlarının iptali

MADDE 16 – (1) Genel Kurulun, Türk hukukuna ve TFF Statüsüne aykırılık teşkil eden tüm kararlarına karşı, karar tarihinden itibaren otuz gün içinde TFF merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılabilir. Bu davalar basit yargılama usulüne tâbidir.

 

İzinli sayılma

MADDE 17 – (1) TFF tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi olan kişilerden; hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyeleri, çalıştıkları kurumların yetkili makamlarının bilgileri dâhilinde görevleri süresince idari izinli sayılırlar.

(2) Bu maddede belirtilen sürenin başlangıcı ve bitişi TFF’nin ilgili talimatlarıyla belirlenir.

 

Uygulanacak hükümler

MADDE 18 – (1) Bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine, ancak Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulabilir.

(2) Bu Kanunda, TFF Statüsü ve ilgili diğer talimatlarda hüküm bulunmayan hallerde 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 19 – (1) 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Organlar, statü ve talimatlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TFF’nin 3813 sayılı Kanuna göre seçilmiş organları, olağan görev sürelerini tamamlarlar.

 • Bu Kanunla öngörülen TFF Statüsü ve talimatları yürürlüğe girinceye kadar, mevcut Ana Statü ve talimatlar ile Genel Kurul tarafından 3/6/2008 tarihinde kabul edilen TFF Statüsünün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
 • Bu Kanuna uygun TFF Statü değişiklikleri, en geç bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk olağan Genel Kurulda yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: